REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA


Zał . do uchwały Zarządu nr 2/16

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

„ Towarzystwo wspierania chorych na idiopatyczne włóknienie płuc – IPF”

 § 1

Zarząd działa na podstawie Statutu Towarzystwa

§ 2

Zarząd  reprezentuje Towarzystwo i kieruje jego działalnością

 § 3

 1. Skład Zarządu oraz sposób wyboru jego członków określa § 24 Statutu.
 2. Kompetencje Zarządu określa § 25

 § 4

Zakresy kompetencji Zarządu oraz jego poszczególnych członków przedstawiają się w następujący sposób;

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
  3. Prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym ustalanie budżetu Towarzystwa i sprawowanie zarządu jego majątkiem.
  4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w przypadkach określonych w Statucie.
  5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa, przyjmowanie darowizn i zapisów.
  6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń i organizacji w kraju i za granicą.
  7. Przyjmowanie kandydatów w poczet członków Towarzystwa.
  8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, za wyjątkiem regulaminów wskazanych w § 21 pkt 10 oraz § 31 pkt 10 statutu.
  9. Zatrudnianie pracowników lub współpracowników Towarzystwa.
 2. Do kompetencji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu należy w szczególności:
 3. Nadzór nad   skutecznością  działania   systemu   kontroli   wewnętrznej   i   właściwym wykorzystaniem wyników przeprowadzonych kontroli,
 4. Upoważnianie pracowników do podpisywania pism i określanie zakresu udzielonych upoważnień,
 5. Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych,
 6. Składanie oświadczeń w imieniu Towarzystwa, w szczególności dotyczących jego praw i obowiązków majątkowych, we współdziałaniu z innym członkiem Zarządu , na zasadach określonych w § 36 Statutu Towarzystwa.
 7. Do kompetencji Skarbnika należy:
 8. Składanie oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa we współdziałaniu z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu, na zasadach określonych w § 36 Statutu Towarzystwa,
 9. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w kwestii gospodarki finansowej i majątkowej.
 10. Wyznaczanie głównych   kierunków   polityki   finansowej   Towarzystwa    i    koordynacja działalności przy przygotowaniu planów finansowych,
 11. Sprawowanie nadzoru   nad   realizacją   zadań   finansowych   i   ich   zgodnością   z obowiązującymi przepisami,
 12. Ingerowanie w przypadku zagrożeń płynności finansowej Towarzystwa,
 13. Inicjowanie działań   na   rzecz   pozyskiwania   środków   finansowych   na   działalność statutową,
 14. Sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie ich Zarządowi  celem zatwierdzenia,
 15. Nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 16. Do kompetencji Sekretarza należy:
 17. Sporządzanie listy obecności na posiedzeniach Zarządu,
 18. Protokołowanie posiedzeń Zarządu
 19. Liczenie głosów oddanych za uchwałami,
 20. Prowadzenie Księgi Uchwał Zarządu,
 21. Przesyłanie protokołów z posiedzeń Zarządu jego członkom,
 22. Opracowanie informacji o przebiegu posiedzeń Zarządu umieszczanej na stronie internetowej Towarzystwa.
 23. Do zakresu obowiązków członka Zarządu upoważnionego do kierowania działalnością bieżącą Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu należy:
 24. samodzielne administrowanie sprawami  Towarzystwa,  zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Zarząd, bez naruszenia zasad dotyczących reprezentacji Towarzystwa (§ 36 Statutu Towarzystwa),
 25. podpisywanie korespondencji wychodzącej.
 26. bieżące zatwierdzanie dokumentów finansowych,
 27. bieżący nadzór nad dokumentacją merytoryczną i finansowa Towarzystwa,
 28. nadzór nad informacjami dla mediów.

Członek Zarządu upoważniony do kierowania działalnością bieżącą Towarzystwa pomiędzy posiedzeniami Zarządu może przekazywać realizację zadań wyszczególnionych w podpunktach b, c, d,  Prezesowi lub Wiceprezesowi,

 § 5

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

 § 6

 1. W okresie    między    posiedzeniami    Zarządu   bieżącą    działalnością Towarzystwa kieruje członek lub członkowie Zarządu wyznaczeni przez Zarząd.
 2. Terminy posiedzeń Zarządu ustala Prezes Zarządu w porozumieniu  z Wiceprezesem Zarządu.
 3. Prezes Zarządu   lub   Wiceprezes   Zarządu   informuje   o ustalonym   terminie   posiedzenia  Zarządu      wszystkich   członków   Zarządu, telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. W przypadku zawiadomienia drogą poczty elektronicznej, każda z powiadamianych osób ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia.
 4. Każdy z  członków  Zarządu  ma  obowiązek poinformować osobę zawiadamiającą o terminie posiedzenia Zarządu o swojej   obecności   na   planowanym   posiedzeniu   albo   o   swojej   nieobecności,   z równoczesnym usprawiedliwieniem tej nieobecności. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Zarządu z przyczyn nagłych osoba nieobecna jest zobowiązana usprawiedliwić swoją nieobecność Prezesowi Zarządu najpóźniej w terminie pięciu dni od posiedzenia.
 5. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu może zaprosić do udziału w posiedzeniu Zarządu gości, którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym.
 6. W celu obsługi administracyjnej, prawnej oraz finansowo – księgowej Towarzystwa Zarząd może powołać Biuro Zarządu
  1. Zasady działania Biura Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd
  2. Pracami biura kieruje Dyrektor Biura Zarządu podległy bezpośrednio Prezesowi

§ 7

 1. Prezes Zarządu  lub  Wiceprezes  Zarządu przygotowuje program posiedzenia oraz projekty planowanych do podjęcia uchwał i przesyła te dokumenty pozostałym członkom Zarządu, drogą poczty elektronicznej,  najpóźniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Zarządu są zobowiązani potwierdzić otrzymanie dokumentów wskazanych w ust. l  i zgłosić swoje ewentualne uwagi lub komentarze do nich, drogą poczty elektronicznej adresowanej do wszystkich pozostałych członków Zarządu, najpóźniej trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 8

 1. Na początku każdego posiedzenia Sekretarz Zarządu sporządza listę obecności, którą podpisują wszystkie osoby biorcą udział w posiedzeniu.
 2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, czuwając nad realizacją porządku posiedzenia oraz zarządzając głosowani nad uchwałami.

§ 9

 1. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli jest obecna przynajmniej połowa członków Zarządu
 2. Uchwały są  podejmowane   zwykłą  większością  głosów   obecnych,   w   przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że Zarząd podejmie uchwałę, w głosowaniu jawnym, o głosowaniu nad daną uchwałą w głosowaniu tajnym.
 4. Sekretarz Zarządu liczy głosy oddane w głosowaniach nad uchwałami.

§ 10

 1. Sekretarz Zarządu protokołuje przebieg posiedzeń, w szczególności treść poddanych pod głosowanie uchwał oraz wyniki głosowania.
 2. Protokół z posiedzeń Zarządu, o którym mowa w ust. l, podpisuje Sekretarz Zarządu oraz przewodniczący posiedzenia wskazany w § 8 ust. 2.
 3. Protokół z posiedzenia Zarządu Sekretarz Zarządu przesyła wszystkim pozostałym członkom Zarządu, drogą poczty elektronicznej, w terminie siedmiu dni od dnia posiedzenia.

§ 11

Niezależnie od protokołu, o którym mowa w § 10 ust. l, podjęte uchwały są wpisywane do Księgi Uchwał Zarządu, którą prowadzi Sekretarz Zarządu. Księga Uchwał jest przechowywana w sekretariacie Towarzystwa i dostępna w czasie pracy sekretariatu do wglądu dla członków Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Sekretariat Towarzystwa, w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu, przygotowuje zaplecze socjalne posiedzeń.

§ 13

Sekretarz Towarzystwa przygotowuje pisemną informację o przebiegu posiedzeń Zarządu Głównego, która jest zamieszczana na stronie internetowej Towarzystwa, w terminie czternastu dni od danego posiedzenia.

§ 14

Członkowie Zarządu kierujący działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu informują pozostałych członków Zarządu, drogą poczty elektronicznej, o najważniejszych sprawach, w szczególności pismach otrzymanych od przedstawicieli władz oraz pismach skierowanych przez Towarzystwo do takich podmiotów oraz o spotkaniach z przedstawicielami władz, jak też poczynionych w czasie tych spotkań ustaleniach.