STATUT STOWARZYSZENIA


STATUT STOWARZYSZENIA
„POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA CHORYCH NA WŁÓKNIENIE PŁUC”

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.


§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie towarzystwo wspierania chorych na włóknienie płuc” (dalej: Towarzystwo).
§ 2
1. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Towarzystwo zostaje zawiązane na czas nieograniczony.
4. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami mającymi siedziby w kraju i za granicą, jak też być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele jak Towarzystwo.
§ 3
1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem, czyli dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych w § 6.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 4
Towarzystwo może używać odznak, pieczęci i szyldów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5
1. Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, w tym chorych na idiopatyczne włóknienie płuc i inne choroby śródmiąższowe płuc przebiegające z włóknieniem, członków ich rodzin i opiekunów oraz ludzi dobrej woli zainteresowanych realizacją celów Towarzystwa.
2. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być również osoby prawne.
3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.
4. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań, w tym członków Towarzystwa.
II. Cel i środki działania Towarzystwa.
§ 6
Celem Towarzystwa jest:
1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na wszystkie typy włóknienia płuc oraz ich rodzin.
2. Poprawa jakości życia chorych na włóknienie płuc.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na włóknienie płuc.
4. Poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi na włóknienie płuc, w szczególności współdziałanie ze służbą zdrowia w rozbudowie sieci właściwych placówek zdrowotnych.
5. Ochrona i promocja zdrowia chorych na włóknienie płuc.
6. Podnoszenie wiedzy na temat chorób śródmiąższowych płuc przebiegających z włóknieniem, w szczególności na temat sposobów ich leczenia i rehabilitacji chorych.
7. Wspieranie badań naukowych i edukacji w zakresie idiopatycznego włóknienia płuc i innych chorób śródmiąższowych płuc przebiegających z włóknieniem.
8. Pomoc społeczna chorym na włóknienie płuc, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
9. Promocja i aktywizacja zatrudnienia chorych na włóknienie płuc.
10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych tworzonych przez chorych na włóknienie płuc i ich rodziny.
§ 7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a) Propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat idiopatycznego włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc przebiegających z włóknieniem, jak też dostępnych metod leczenia.
b) Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi oraz personelem medycznym i pomocniczym.
c) Wszechstronną rehabilitację chorych na włóknienie płuc, w tym osób niepełnosprawnych.
d) Pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.
e) Aktywizację zawodową chorych na włóknienie płuc pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
f) Działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu.
g) Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia wiedzy na temat włóknienia płuc, w szczególności na temat sposobów jego leczenia i rehabilitacji chorych.
h) Pomoc chorym w uzyskiwaniu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz w dostępie do właściwego leczenia.
i) Pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego dla stanu ich zdrowia wypoczynku (w tym: wczasy i obozy lecznicze lub rehabilitacyjne).
j) Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad chorymi.
k) Współpracę z ośrodkami dydaktycznymi oraz lekarzami zajmującymi się chorymi na włóknienie płuc.
l) Wdrażanie współczesnych zasad leczenia idiopatycznego włóknienia płuc i innych chorób śródmiąższowych płuc przebiegających z włóknieniem, szczególnie w warunkach domowych.
m) Udzielanie pomocy finansowej chorym na włóknienie płuc (w tym: zapomogi losowe, stypendia, dofinansowanie leków, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku oraz adaptacji mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych).
n) Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych na włóknienie płuc i inne choroby rzadkie.
o) Działalność wydawniczą
2. Działalność statutowa Towarzystwa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a także jako pozostała działalność statutowa Towarzystwa – powyższe formy działalności Towarzystwa są rachunkowo wyodrębnione. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
I. w zakresie działalności nieodpłatnej:
a) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z)
b) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (86.90.E)
c) prowadzenie działalności na rzecz wymiany doświadczeń oraz współpracy (94.99.Z)
d) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
f) prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A)
g) prowadzenie działalności charytatywnej (88.99.Z)
h) prowadzenie działalności wspomagającej edukację (85.60.Z)
i) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
j) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
k) działalność fotograficzna (74.20.Z)
l) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
m) wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
n) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń́ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
o) prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
p) prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z)
q) prowadzenie działalności związanej z nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi (59.20.Z)
r) związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
s) artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z)
t) działalność portali internetowych (63.12.Z)
u) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

II. w zakresie działalności odpłatnej:
a) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z)
b) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (86.90.E)
c) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
d) prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A)
e) prowadzenie działalności wspomagającej edukację (85.60.Z)
f) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
g) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
h) działalność fotograficzna (74.20.Z)
i) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
j) wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
k) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń́ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
l) prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
m) prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z)
n) prowadzenie działalności związanej z nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi (59.20.Z)
o) artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z)
p) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)”

§ 8
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach z uwzględnieniem, iż jest to działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Towarzystwo. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
2. Działalność gospodarcza Towarzystwa obejmuje:
a) wydawanie książek (58.11.Z)
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
c) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
d) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
f) działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
g) pozostała działalność́ wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)”
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, w szczególności chorzy na włóknienie płuc niezależnie od jego przyczyny, członkowie ich rodzin oraz ich opiekunowie, lekarze, wolontariusze oraz ludzie dobrej woli.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§ 12
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu lub przynajmniej dwudziestu członków zwyczajnych.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
4. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
5. Korzystania z wszystkich świadczeń oferowanych przez Towarzystwo.
6. Korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa.
7. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uchwał Zarządu dotyczących skreślenia go z listy członków z powodu nieuiszczania składek członkowskich lub wykluczenia go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, jak też wnoszenia odwołań w innych sprawach w przypadkach określonych w Statucie lub regulaminach wewnętrznych Towarzystwa.
§14
Członek wspierający ma prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym.
2. Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach organizowanych przez Towarzystwo.
3. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, uchwały Zarządu o wykluczeniu go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa.
4. Korzystania z wydawnictw Towarzystwa.
§15
Członek honorowy Towarzystwa ma prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym.
2. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, szkoleniach i zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
3. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uchwały Zarządu o wykluczeniu go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa.
4. Korzystania z wydawnictw Towarzystwa.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§16
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.
2. Współdziałania w realizacji celów Towarzystwa.
3. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§17
1. Obowiązkiem członków wspierających i honorowych jest przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.
2. Obowiązkiem członków wspierających jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.
§18
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje z chwilą:
o otrzymania przez Zarząd pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa;
o wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa;
o nieprzestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, Regulaminów poszczególnych organów Towarzystwa i uchwał władz Towarzystwa oraz nieopłacania składek członkowskich;
o śmierci lub ubezwłasnowolnienia członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wpierającym.
2. Wykluczenie członka z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała o wykluczeniu członka z Towarzystwa wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje również w wyniku podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich za dwa dowolne lata. W szczególnych przypadkach Zarząd może odstąpić od podjęcia uchwały o wykluczeniu członka zwyczajnego z tego powodu. Uchwała o skreśleniu z listy członków wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu.
4. Członkowi, w stosunku do którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się do sekretariatu Towarzystwa. Do czasu rozpoznania odwołania członek, w stosunku do którego zapadła uchwała o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, jest zawieszony w prawach członkowskich. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa uchwały o utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały Zarządu.
IV. Władze Towarzystwa

§19
1. Władzami Towarzystwa są:
o Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
o Zarząd,
o Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c) trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków Towarzystwa przed przystąpieniem do wyborów władz podejmie większością 3/4 głosów oddanych uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym. Członków władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c) powołuje się na okres wspólnej kadencji, czyli mandaty wszystkich członków wszystkich tych władz wygasają w tym samym czasie, podczas trzeciego z kolei Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, licząc od Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, na którym dokonano ostatnich wyborów wszystkich władz.
3. Członkami władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c) mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa, przy czym członkami tej samej władzy nie mogą być małżonkowie ani krewni lub powinowaci w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia ani osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Członkowie Zarządu:
o nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
o nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
o nie mogą być członkami Zarządu, ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
o nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności.
7. Mandat osób wchodzących w skład władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c) wygasa przed upływem kadencji na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych lub z uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

IV. I. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
§20
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje się raz w roku, najpóźniej do końca czerwca. Stałym przedmiotem jego obrad jest przyjęcie i zatwierdzenie dotyczących minionego roku kalendarzowego:
o sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa,
o sprawozdania z działalności Zarządu,
o sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
o sprawozdania finansowego za miniony rok kalendarzowy.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane:
o z inicjatywy Zarządu lub
o na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych lub
o na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, o której mowa w § 23 zd. 2 Statutu,
o w innych przypadkach określonych w Statucie.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uprawnione podmioty zgłaszają na piśmie Zarządowi. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd wniosku uprawnionego podmiotu lub dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. c). W przypadku braku zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa we wskazanym terminie, do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest zobowiązana Komisja Rewizyjna.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków listami lub drogą mailową, za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem obrad.
7. Walne Zebranie Członków może się odbywać w formie on-line lub formie hybrydowej (część członków obecna w miejscu zebrania, część za pomocą łącza internetowego); Zarząd jest zobowiązany do dostarczenia wszystkim członkom, którzy zgłoszą chęć udziału on-line linku umożliwiającego uczestnictwo.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu.
7. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa.
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa określającej sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenie majątku Towarzystwa.
10. Uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz regulaminów funduszy celowych.
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Towarzystwa.
12. Rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał wskazanych w § 18 ust. 4 oraz od innych uchwał Zarządu określonych w regulaminach wewnętrznych Towarzystwa. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa są sporządzane na piśmie z uzasadnieniem i doręczane odwołującemu się oraz Zarządowi. Uchwały, o których mowa w niniejszym ustępie są ostateczne.
13. Weryfikacja i uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych z przepisami prawa, Statutem, regulaminami wewnętrznymi Towarzystwa lub uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa
14. Reprezentowanie Towarzystwa w umowach z członkami Zarządu
§22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na ilość obecnych, z wyjątkiem określonym w § 19 ust. 2 oraz § 38 ust. 1.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
o członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
o członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym oraz
o goście zaproszeni przez Zarząd Główny - bez prawa głosu.
§23
Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad przesłanym przez Zarząd w zawiadomieniu, o którym mowa w § 20 ust. 6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
IV. II Zarząd
§24
1. Zarząd składa się z czterech do sześciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Zarządzie. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej czterech członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu wybierają spośród członków zwyczajnych osobę do sprawowania funkcji członka Zarządu (lub innego członka władz stowarzyszenia np. wiceprezesa, sekretarza, skarbnika Zarządu) na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków powinien być przeprowadzony wybór nowego członka Zarządu (lub innego członka władz stowarzyszenia np. wiceprezesa, sekretarza, skarbnika Zarządu). Postanowienie to nie dotyczy Prezesa Zarządu.
4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu a także w przypadku, kiedy na skutek wygaśnięcia mandatów członka lub członków Zarządu, w Zarządzie pozostaną mniej niż cztery osoby, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyboru nowego Prezesa Zarządu oraz wyborów uzupełniających do Zarządu, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.
5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu, do czasu ponownego wyboru Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu.
§25
Do kompetencji Zarządu, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym ustalanie budżetu Towarzystwa i sprawowanie zarządu jego majątkiem.
4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w przypadkach określonych w Statucie.
5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa, przyjmowanie darowizn i zapisów.
6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń i organizacji w kraju i za granicą.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, za wyjątkiem regulaminów wskazanych w § 21 pkt 10 oraz § 31 pkt 7.
§26
Zarząd jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.
§27
1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach, przy czym mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o terminie posiedzenia.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§28
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje wyznaczony przez Zarząd członek lub członkowie Zarządu.
§29
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
IV. III Komisja Rewizyjna
§30
1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji Rewizyjnej, odpowiednio Sekretarz lub Zastępca Przewodniczącego traci swoją funkcję. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
5. Wybory, o których mowa w ustępie 4, odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Do czasu ponownego wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej w Komisji tej pozostaną mniej niż trzy osoby, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.
§31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem zgodności z przepisami oraz gospodarności.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
5. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w przypadku niewywiązania się Zarządu z obowiązku wskazanego w § 20 ust. 3 zd. 1.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, jeżeli Zarząd wbrew swoim obowiązkom nie zwołuje takiego Zebrania.
7. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
§32
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.
§33
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wskazanego w § 31 pkt 7, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
V. Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa.
§34
Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, inne prawa majątkowe i fundusze.

§35
Towarzystwo uzyskuje środki finansowe na prowadzenie swojej działalności statutowej z następujących źródeł:
1. Składki członkowskie.
2. Dotacje i subwencje.
3. Darowizny.
4. Spadki i zapisy.
5. Wpływy z działalności statutowej.
6. Odsetki i inne dochody z kapitału.
7. Dochody z majątku Towarzystwa.
8. Dochody z ofiarności publicznej.
9. Wpływy z działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia jej przez Towarzystwo.
§36
Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§37
Towarzystwo nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz (organów) oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz (organów) lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Towarzystwo podejmuje działania określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
§38
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa